Ar hyd a lled arfordir Cymru mae llawer iawn i’w archwilio, o draethau euraid hardd Prestatyn a Thwyni Gronant i arfordir carismataidd Penrhyn Gŵyr. Gyda chymaint o opsiynau, gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau a dyma pam mae’r Tîm Moroedd Byw wedi creu detholiad o’n hoff lefydd, i greu rhestr ar gyfer darganfod ein harfordir trawiadol (gweler isod).

Os ydych chi’n mwynhau treulio amser ger y môr ac eisiau cymryd mwy o ran, beth am fynychu un o’n digwyddiadau rheolaidd? Gallech dreulio prynhawn heulog yn mwynhau byd y pyllau creigiog ac yn dod i adnabod llond gwlad o greaduriaid morol, sy’n cuddio o dan eich traed fel rheol! Neu efallai y byddai’n well gennych chi fynd am dro ar hyd y draethlin yn chwilio am blisg wyau siarcod a môr-gathod ac yn cadw llygad am ficroblastigau. (Sylwer, oherwydd argyfwng presennol y COVID-19, mae ein digwyddiadau gwirfoddoli a chyhoeddus wedi cael eu gohirio). 

Ond nid dyna’r cyfan!! Mae gennym ni amrywiaeth o daflenni gweithgarwch a chanllawiau adnabod bywyd gwyllt y môr sy’n berffaith ar gyfer pawb sy’n hoff o’r môr, i’w cynnal gyda nhw wrth iddynt archwilio ein traethau a’n harfordir. Ewch i’r dudalen lawrlwythiadau i gychwyn ar eich antur forol eich hun. 

“Tua’r Gogledd”

Bydd y siwrnai yma’n mynd â chi ar daith ar hyd Llwybr Gogledd Cymru. Edrychwch yn ofalus ar y traethlinau ar draethau tywodlyd Arfordir y Gogledd, wrth i chi deithio tua’r gorllewin. Arhoswch am ychydig yng Ngogledd Môn ac rydych chi’n debygol o gael eich gwobrwyo drwy weld Llamhidyddion yr Harbwr sy’n byw yma. Bydd digon o ddewis o byllau creigiog i’w harchwilio ar Benrhyn Llŷn nes byddwch yn mynd tua’r de i’r traethau tywodlyd ehangach a’r aberoedd.

Lawrlwytho’r Map Tua’r Gogledd Yma