Citizen Science helps keep our volunteers shipshape/Gwyddoniaeth y Dinesydd yn helpu i gadw ein gwirfoddolwyr yn brysur

Cuckoo ray eggcase/plisg wy morgath lygadog 

Our Living Seas Wales Volunteers are taking part on our self-led eggcase hunts./Mae Gwirfoddolwyr Moroedd Byw Cymru yn cymryd rhan yn ein helfa plisg wyau ar eu liwt eu hunain.

Our Living Seas Wales Volunteers will be taking part on our self-led eggcase hunts soon, for those able to safely and realistically (within Covid 19 restriction guidelines) reach their local shore. We’ve found having a set period to do something, helps to provide the excuse needed to get an activity done and many took part on our eggcase hunt weekend in October last year. With help provided both by us (video and Zoom meetings for ID help) and the Shark Trust website and resources, we hope this is something that will be accessible and enjoyable for many of our volunteers.

Bydd Gwirfoddolwyr Moroedd Byw Cymru yn cymryd rhan yn ein helfa plisg wyau ar eu liwt eu hunain yn fuan iawn, ar gyfer y rhai sy’n gallu mynd yn ddiogel ac yn realistig (oddi mewn i ganllawiau cyfyngiadau Covid 19) i’w traeth lleol. Rydyn ni wedi gweld bod cael cyfnod penodol i wneud rhywbeth yn helpu i ddarparu’r esgus sydd ei angen i gwblhau gweithgaredd ac fe gymerodd lawer ran yn ein penwythnos helfa plisg wyau fis Hydref diwethaf. Gyda help gennym ni (fideo a chyfarfodydd Zoom ar gyfer help i adnabod) a gwefan ac adnoddau Ymddiriedolaeth y Siarcod, rydym yn gobeithio y bydd hyn yn rhywbeth a fydd yn hygyrch ac yn bleserus i lawer o’n gwirfoddolwyr ni.

The Shark Trust's ID key is the best way to get to grips with ID

using the eggcase ID key

The work they do will go towards the data collected by the Shark Trust as part of their Great Eggcase Hunt Citizen Science project, which helps shark Conservation efforts. The activity will also help our volunteers gain/develop knowledge for use when they’re able to help out at future events.

Bydd y gwaith maent yn ei wneud yn mynd tuag at y data gaiff eu casglu gan Ymddiriedolaeth y Siarcod fel rhan o brosiect Gwyddoniaeth y Dinesydd – Helfa Plisg Wyau Fawr – sy’n helpu gydag ymdrechion Cadwraeth Siarcod. Bydd y gweithgarwch hefyd yn helpu ein gwirfoddolwyr i feithrin / datblygu gwybodaeth ar gyfer ei defnyddio pan maent yn gallu helpu yn ein digwyddiadau yn y dyfodol.

 

Sharks are something we find those attending our events are fascinated with and we’re happy to help them learn more, using eggcase hunts, info stalls showing shark eggs, skin, skeletons and teeth close up. Importantly, ensuring those participants go on to promote the positive image our sharks deserve.

Mae siarcod yn greaduriaid mae’r rhai sy’n mynychu ein digwyddiadau ni’n rhyfeddu atyn nhw ac rydyn ni’n hapus i’w helpu i ddysgu mwy, gan ddefnyddio helfâu plisg wyau a stondinau gwybodaeth sy’n dangos wyau, croen, sgerbydau a dannedd siarcod yn agos. Yn bwysig iawn, rhaid sicrhau bod y cyfranogwyr hynny’n mynd ymlaen i hybu’r ddelwedd bositif mae ein siarcod ni’n ei haeddu.