Tîm Moroedd Byw Cymru

Nia Hâf Jones – Rheolwr Moroedd Byw Cymru (YNGC)

“Does dim byd gwell gen i na bod wrth y môr, ar y môr neu yn y môr ac rydw i wedi hoffi popeth morol erioed. Fe wnes i astudio Swoleg a Swoleg Forol ac wedyn MSc mewn Ecoleg ym Mhrifysgol Bangor ac rydw i wedi bod yn gweithio ar y Rhaglen Moroedd Byw yn Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ers 2007. Rydw i’n goruchwylio ein prosiectau cadwraeth ac addysg presennol ac yn datblygu, gweithredu a rheoli strategaeth Moroedd Byw yr Ymddiriedolaeth. Rydw i wedi ymwneud â datblygu a chydlynu Prosiect Moroedd Byw Cymru ers 2016.”

Dr Sarah Perry – Rheolwr Moroedd Byw Cymru (YNDGC)

“Y môr a phopeth morol (yn enwedig dolffiniaid trwyn potel Bae Ceredigion) sy’n fy ysbrydoli i! Fe wnes i astudio Swoleg ym Mhrifysgol Lerpwl ac wedyn mynd ymlaen i ymwneud â chadwraeth forol yng ngorllewin Cymru, gan wirfoddoli yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion (CBMWC) yng Ngheinewydd yn 2003. Wedyn fe fues i’n gweithio fel Rheolwr Prosiect yn CBMWC, gan arwain ar y gwaith ymchwil ac allgymorth cadwraeth forol. Fe wnes i fy PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth gan ganolbwyntio ar ddatblygu modelau cynefin disgwyliedig ar gyfer dosbarthiad megaffawna morol ym Môr Iwerddon ac rydw i wedi bod yn arwain Tîm Moroedd Byw Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru (YNDGC) ers 2013. Rydw i wedi ymwneud â datblygu a chydlynu prosiect Moroedd Byw Cymru yn y de ers ei sefydlu yn 2016.”

Dawn Thomas – Swyddog Prosiect Moroedd Byw Cymru (YNGC)

“Fe wnes i dyfu i fyny ar y traeth bron ar Ynys Môn ac felly does dim syndod fy mod i’n gweithio bellach yn helpu i warchod bywyd gwyllt y môr. Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Bangor, fe wnes i wirfoddoli ar gyfer Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a dod yn ail aelod y tîm morol yn 2015. Fe wnes i ymuno â Thîm Prosiect Moroedd Byw Cymru yn 2018 ac rydw i’n rheoli’r gwirfoddolwyr ac yn arwain ar agwedd y môr a fi o’r prosiect.”

Laura Evans – Swyddog Prosiect Moroedd Byw Cymru (YNDGC)

“Rydw i wastad wedi bod yn hoff iawn o fywyd gwyllt y môr ac ar ôl cwblhau gradd mewn Swoleg ym Mhrifysgol Bangor, fe dreuliais i amser fel intern yn Athrofa Ymchwil y Dolffin Trwyn Potel yn Sardinia. Wedyn fe wnes i radd meistr mewn Ymddygiad Anifeiliaid ym Mhrifysgol Caerwysg. Fe wnes i ymuno â’r tîm gwirfoddoli yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion yn 2015 cyn ymuno â thîm y staff ym mis Gorffennaf y flwyddyn honno. Rydw i wedi bod yn gweithio ar brosiect Moroedd Byw Cymru ers mis Ebrill 2018 ac rydw i’n gyfrifol am ein tîm anhygoel ni o wirfoddolwyr.” 

Eve Grayson – Swyddog Ymgysylltu Moroedd Byw (YNGC)

“Er bod gen i fwy o gefndir yn gysylltiedig â’r tir mewn cadwraeth, rydw i wedi syrthio mewn cariad â phopeth morol ers symud i ogledd Cymru yn 2018, gan brofi sawl cyfarfyddiad trawiadol â’r môr ers hynny. Gwylio dolffiniaid Risso yn chwarae oddi ar arfordir Ynys Môn a  nofio mewn ffosfforedd goleuol yn ystod y nos yw fy ffefrynnau i. Fy mhrif rôl i yw trefnu a gweithredu digwyddiadau ymgysylltu er mwyn annog pobl leol ac ymwelwyr i ymddiddori mewn bywyd gwyllt a threftadaeth arfordirol a morol Cymru.”

Beth Thompson – Swyddog Ymgysylltu Moroedd Byw (YNDGC)

“Fe wnes i ddechrau cymryd rhan fel Intern Moroedd Byw yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion yn 2018, pan oeddwn i ar flwyddyn allan ar ôl graddio mewn Gwyddorau Biolegol o Brifysgol Rhydychen. Wedyn fe dreuliais i flwyddyn yn teithio, yn gweithio ac yn gwirfoddoli yn Seland Newydd ac Awstralia. Un uchafbwynt yn ystod fy nghyfnod i dramor oedd yr interniaeth am dri mis wnes i ei chwblhau gyda Phrifysgol Flinders, yn astudio dolffiniaid trwyn potel a chefngrwm oddi ar benrhyn gogledd-orllewinol Awstralia. Rydw i wedi bod yn rhan o’r tîm o staff ers mis Ionawr 2020 ac rydw i’n gyfrifol am gasgliad morol y cof a’r gweithgareddau allgymorth ac ymgysylltu ledled de a gorllewin Cymru.”